Kako do nas/Lokacije

1. Ustanova za zdravstvenu skrb Adria Medic za medicinu rada,
Miroslava Bulešića 9
52 000 Pazin
tel:052/621 750
e-mail: pazin@adriamedic.hr
OIB 92015218503


Prikaz veće karte

2. Poslovna jedinica Ustanove za zdravstvenu skrb Adria Medic za medicinu rada
Supilova 20
51300 Delnice
tel:051/812-356
e-mail: delnice@adriamedic.hr


Prikaz veće karte

U S T A N O V A  Z A  Z D R A V S T V E N U   S K R B  A D R I A   M E D I C  za medicinu rada

Miroslava Bulešića 9
52000 Pazin
OIB  92015218503
e-mail: adriamedic@adriamedic.hr

Poslovna jedinica Delnice
Supilova 22
tel.: 051/ 812-356

Poslovna jedinica Pazin
Miroslava Bulešića 9
tel 052/621-750

Odgovori